ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  • PDFพิมพ์อีเมล

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

1. ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การปกครองแบ่งออกเป็น 15 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองหาน มีระยะห่างจากอำเภอหนองหาน ประมาณ 12 กิโลเมตร

2. เนื้อที่

ตำบลพังงู  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  55,928  ไร่  หรือประมาณ  89 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่การเกษตร 26,711 ไร่ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 105 คน / ตารางกิโลเมตร

3. สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ในระดับความสูงระหว่าง 120-400 เมตรจากระดับน้าทะเลลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งจานลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสันเขาเป็นขอบสูงทางทิศตะวันตกโดยเทือกเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาดงพญาเย็น ทิศใต้ขอบสูงโดยเทือกเขาสันกาแพงและเทือกเขาพนมดงรักแล้วลาดลงสู่แม่น้าโขงทางทิศตะวันออก ทิวเขาที่สาคัญได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาดงพญาเย็นทิวเขาสันกาแพงและทิวเขาพนมดงรักพื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงโคราชและมีทิวเขาที่พาดผ่านที่สาคัญคือทิวเขาภูพาน

4. อาณาเขต

ที่ตั้งของตำบลพังงู  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลหนองไผ่และตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ จดตำบลค้อใหญ่และตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จดตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดตำบลอุ่นจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

5. เขตการปกครอง

ตำบลพังงู ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านพังงู
หมู่ที่ 2  บ้านตาลเดี่ยว
หมู่ที่ 3  บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 4  บ้านนาดี
หมู่ที่ 5  บ้านขาวัว
หมู่ที่ 6  บ้านพังซ่อน
หมู่ที่ 7  บ้านเรืองชัย
หมู่ที่ 8  บ้านม่วง
หมู่ที่ 9  บ้านหนองหญ้ารังกา
หมู่ที่ 10 บ้านโคกถาวร
หมู่ที่ 11 บ้านพังงู
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่าง
หมู่ที่ 13 บ้านค้อน้อยทรายงาม
หมู่ที่ 14 บ้านยางคำ
หมู่ที่ 15 บ้านม่วงสวรรค์

6.  อาชีพ

ประชากรในตำบลพังงู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

-  เกษตรกรรม ร้อยละ 90
-  รับจ้าง ร้อยละ 5
-  ค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 5

7. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

-  ร้านค้า                      จำนวน 41 แห่ง
-  ศูนย์สาธิตการตลาด     จำนวน 15 แห่ง
-  ปั้มน้ามัน                   จำนวน 4 แห่ง
-  รีสอร์ท                     จำนวน 4 แห่ง
-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก        จำนวน 23 แห่ง
-  อู่ซ่อมรถยนต์                จำนวน 2 แห่ง
-  ร้านซ่อมจักรยานยนต์      จำนวน 3 แห่ง
-  ร้านขายอุปกรณ์ไม้ดอกไม้ประดับ      จำนวน 1 แห่ง
-  ร้านขายเนื้อวัว            จำนวน 1 แห่ง
-  ร้านอาหาร                 จำนวน 8 แห่ง
-  ร้านรับเหมาก่อสร้าง     จำนวน 1 แห่ง
-  ฉางข้าว                     จำนวน 3 แห่ง
-  ร้านรับซื้อไม้ยูคา         จำนวน 2 แห่ง
-  ร้านเสริมสวย              จำนวน 4 แห่ง
-  ร้านอุปกรณ์การเกษตร   จำนวน 1 แห่ง
-  โรงขนมจีน                จำนวน 1 แห่ง
-  ร้านวัสดุก่อสร้าง         จำนวน 2 แห่ง
-  ลานมัน                    จำนวน 1 แห่ง
-  รับซื้อของเก่า           จำนวน 1 แห่ง

8.  คมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ตำบลพังงูมีระบบการคมนาคมทางถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลพังงู ส่วนถนนในหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบถ้วนทุกหมู่บ้าน

9.  สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

-    โรงเรียนประถมศึกษา   9  แห่ง
-    โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด อบจ.)   1  แห่ง
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    8  แห่ง
-    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  2  แห่ง

2.  สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์   จำนวน   20  แห่ง

3.  สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  จำนวน  1  แห่ง
-  ร้านขายยาแผนโบราณ   จำนวน   1  แห่ง
-  อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  จุดตรวจประจำตำบล    1 แห่ง (ตำรวจชุมชน)

5.  สังคมสงเคราะห์

-  ผู้สูงอายุ     จำนวน  1,115  คน
-  ผู้พิการ        จำนวน  182  คน
-  ผู้ป่วยเอดส์    จำนวน  5  คน

10.  ข้อมูลอื่นๆ

1.  การโทรคมนาคม

-  โทรศัพท์สารธารณะ   จำนวน  15  หมู่บ้าน
-  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ ตำบลพังงูมีไปรษณีย์สาหรับจัดส่งเอกสารที่บ้านพังงู หมู่ที่ 11 ตำบลพังงู อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2.  การไฟฟ้า

-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   จำนวน   15   แห่ง
-  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้    จำนวน   2,488  ครัวเรือน

3. แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ, ลำห้วย   3  สาย
-  หนองน้ำ    18  แห่ง

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ   3  แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน    15  แห่ง


.:: แผนที่ดาวเทียม ::.


.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้396
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้600
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4113
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6635
mod_vvisit_counterเดือนนี้27680
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24564
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1175036

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 18.232.179.5
 , 
วันที่ 27 ม.ค. 2023

.:: ลิงค์แนะนำ ::.