Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565…
พฤษภาคม 11, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 29, 2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)…
เมษายน 29, 2022

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 29, 2022

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)…
เมษายน 26, 2022

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในระบบ E-PLANNACC

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบระยะ 6 เดือน(ตุลาคม 2564…
เมษายน 07, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อำเภ…
เมษายน 07, 2022

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 05, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2565 ณ วั…
พฤษภาคม 15, 2022

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบ…
พฤษภาคม 11, 2022

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ สร้างความรู้การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้…
เมษายน 26, 2022

โครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ…
เมษายน 11, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลพังงู ประจำปี 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภ…
มีนาคม 29, 2022

โครงการลดอ้วน ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพังงู ดำเน…
มีนาคม 25, 2022

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสุระ วงษ์ดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำน…
มีนาคม 23, 2022

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านพังงู หมู่ที่ 14

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่พ่นมอกควันกำจัด…
กุมภาพันธ์ 12, 2022

สำนักปลัด ลงพื้นที่ส่งมอบชุดตรวจ ATK

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู มอบหมายให้สำนักปลัด ดำเนินการลงพื้นที่ส่งมอบชุดตรวจ ATK เพื่อมาตรการ…
กุมภาพันธ์ 11, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 5

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphalt concrete บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
มีนาคม 29, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเลียบลำห้วยขุดหอก หมู่ที่ 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเลียบลำห้วยขุดหอก บ้านพังงู หมู่ที่ 1 (วงเงินงบประมาณ 233,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 233,000 บาท)
มีนาคม 16, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 01, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 01, 2022

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท)
มกราคม 27, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 97,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 97,000 บาท)
มกราคม 24, 2022

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 170,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 169,000 บาท)
ธันวาคม 09, 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)…
พฤศจิกายน 02, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2938
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1723
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5029
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว33847
mod_vvisit_counterเดือนนี้44726
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว98257
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด750548

We have: 59 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 44.200.174.97
 , 
วันที่ 18 พ.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.