Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 03, 2021

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 22, 2021

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 22, 2021

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดอุดรธานี "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19"

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดอุดรธานี "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19" ประกาศ/คำสั่ง มาตรการป้องก…
เมษายน 22, 2021

จังหวัดอุดรธานี ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19

จังหวัดอุดรธานี ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19…
เมษายน 19, 2021

ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19

ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู…
เมษายน 19, 2021

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ…
เมษายน 16, 2021

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)…
เมษายน 01, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการฝึกอบรมเพิ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
เมษายน 09, 2021

โครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผล…
เมษายน 05, 2021

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศู…
มีนาคม 31, 2021

โครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ป…
มีนาคม 26, 2021

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ…
มีนาคม 24, 2021

โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว…
มีนาคม 24, 2021

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเว…
มีนาคม 23, 2021

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ…
มีนาคม 19, 2021

โครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจไอโอดีน ประจำปีงบประ…
มีนาคม 18, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ 11

ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 337,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 337,000 บาท)
เมษายน 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 42,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 41,000 บาท)
เมษายน 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 400,000 บาท)
เมษายน 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 498,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 498,000 บาท)…
เมษายน 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 437,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 200,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 483,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 483,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-09 สายบ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 - เรืองชัย ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-09สายบ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 - เรืองชัย ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,905,090.61 บาท)…
มีนาคม 22, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้135
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้585
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4291
mod_vvisit_counterเดือนนี้5928
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12555
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด184224

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 3.236.222.124
 , 
วันที่ 10 พ.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.