Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564…
กุมภาพันธ์ 08, 2021

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ…
กุมภาพันธ์ 02, 2021

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตองค์การบริหารส่วนต…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.พังงู ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564ยื่นแบบ : มกรา…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้…
พฤศจิกายน 16, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1…
พฤศจิกายน 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563…
พฤศจิกายน 05, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)…
พฤศจิกายน 05, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเ…
กุมภาพันธ์ 18, 2021

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
กุมภาพันธ์ 17, 2021

โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน…
มกราคม 27, 2021

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและแก้ไ…
มกราคม 26, 2021

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเ…
ธันวาคม 25, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเ…
ธันวาคม 03, 2020

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
สิงหาคม 27, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด จำนวน 2 ช่วง บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (วงเงินงบประมาณ 487,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 487,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด จำนวน 2 ช่วง บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 375,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 375,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 470,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (วงเงินงบประมาณ 406,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 406,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด เลียบถนนสายแยกทางหลวง 2350-หนองปู่ตา หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด เลียบถนนสายแยกทางหลวง 2350-หนองปู่ตา บ้านพังงู หมู่ที่ 1 (วงเงินงบประมาณ 499,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 499,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายใน ศพด.อบต.พังงู หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายใน ศพด.อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 340,000 บาท)
ธันวาคม 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางเส้นรอบหนองพังงู หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางเส้นรอบหนองพังงู บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 123,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 123,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ 2 ซอยหลัง รพ.สต. จากบ้านนางรัชนี-บ้านนางจิ๋ม หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ช่วงที่ 2 ซอยหลัง รพ.สต. จากบ้านนางรัชนี-บ้านนางจิ๋ม บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 60,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้548
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2825
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3436
mod_vvisit_counterเดือนนี้15107
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12388
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด149880

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 34.201.11.222
 , 
วันที่ 27 ก.พ. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.